Cách viết tiếng việt trong phpdesign 8

Cách hiển thị tiếng việt trong PHPdesign:
1.
Cách phổ biến : vào file->file encoding -> chọn UTF-8 và chọn save With BOM 
Cách đó thực sự nguy hiểm, dùng notepadd++ cho lành các bác ạ
2. Đánh ở ngoài xong copy vào :))


3. Chuyển sang dùng notepad++ ===> THứ tốt nhất tôi vẫn dùng ...