Cài đặt và cấu hình nghinxNhieu ban khong biet nginx la gi, sau day minh xin chia se cach cai dat nginx tren server linux.
Nginx (phát âm giống “engine x”) là một máy chủ web (web server), proxy ngược (reserve proxy) và e-mail proxy (IMAP/POP3) nhẹ, hiệu năng cao, sử dụng giấy phép kiểu BSD. Nó có thể chạy trên UNIX, Linux, các dòng BSD, Mac OS X, Solaris và Microsoft Windows.
Bước # 1: Bật EPEL repo

ngnix mặc không được cài đặt trên hệ thống. Bật EPEL repo để có thể cài phiên bản nginx ổn định nhất:# rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/$(uname -m)/epel-release-5-3.noarch.rpm
Bước# 2: Cài đặt ngnix

Gõ dòng lện sau để cài nginx:


# yum install nginx
Tập tin cấu hình nginx
Tập tin cấu hình mặc định: /etc/nginx/nginx.conf
Tập tin cấu hình SSL mặc định: /etc/nginx/conf.d/ssl.conf
Tập tin cấu hình virtual hosting mặc định: /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
Thư mục gốc của website mặc định: /usr/share/nginx/html


Cấu hình PHP như là FastCGI Gõ dòng lệnh sau để cài PHP5 với các Module khác:
# yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-mysql

Install spawn-fcgi simple program for spawning FastCGI processes
 Gõ dòng lệnh sau:
# yum install spawn-fcgi

Tiếp theo, tải đoạn mã spawn-fcgi init.d:

# wget http://bash.cyberciti.biz/dl/419.sh.zip
# unzip 419.sh.zip
# mv 419.sh /etc/init.d/php_cgi
# chmod +x /etc/init.d/php_cgi
Khởi động php_cgi, gõ:
# /etc/init.d/php_cgi start
# netstat -tulpn | grep :9000
Kết quả:
tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 14294/php-cgi
Mặc địn máy chủ PHP chạy ở cổng 127.0.0.1:9000 port. Cuối cùng, cập nhật tập tin /etc/nginx/nginx.conf theo mẫu sau:
# vi /etc/nginx/nginx.conf
Sửa / theo nội dung sau:
location ~ \.php$ { root html; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_index index.php; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/html$fastcgi_script_name; include fastcgi_params; }
Lưu và đóng tập tin. Khởi động lại nginx:
# service nginx restart
Tạo tập tin /usr/share/nginx/html/test.php theo mẫu:
<?php phpinfo(); ?>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đề nghị sử dụng từ ngữ lịch sự hoặc nhận xét sẽ không bao giờ được hiển thị