Hiển thị tiền Việt trong php

Chào các bạn ! 
Sau một thời gian tra google không có kết quả ! cuối cùng đành tự viết functiion hiển thị tiền việt Nam đồng vậy:


Code nà :


Sử dụng function php này :
string number_format ( float $number , int $decimals = 0 , string $dec_point = '.' , string $thousands_sep = ',' )
function format_vnd ($int) {
return number_format($int, '3' , ' 00', '.');
}

trả về : 1.000 nếu là 1