Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia

Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại các quốc gia: Mỹ, Lào, Campuchia, Đài loan, Hồng kông, Thái lan, Nhật bản, Hàn quốc...

1. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Mỹ: Đăng ký - Thực tế có 4 cơ sở để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Mỹ bao gồm:
Đã sử dụng thực tế (tại thời điểm nộp đơn, nhãn hiệu đã được sử dụng)
Dự định sử dụng (tại thời điểm nộp đơn, nhãn hiệu chưa được sử dụng tuy nhiên trong vòng 36 tháng kể từ ngày nộp đơn, nhãn hiệu được sử dụng tại Mỹ)

Đăng ký tại nước gốc (nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước gốc cụ thể ở đây là tại Việt Nam).
Đơn đăng ký tại nước gốc (nhãn hiệu đã có đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước gốc, cụ thể ở đây là Việt Nam).
Tài liệu cần thiết
Uỷ quyền  (ký)
15 mẫu nhãn hiệu
Danh mục sản phẩm dịch vụ
Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam (nếu đăng ký theo cơ sở thứ 3)
Lưu ý:
Thời gian xét nghiệm đơn: 15-18 tháng
Thời gian bảo hộ là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần
Phân loại danh mục sản phẩm dịch vụ theo quy định của Mỹ
2. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Lào
Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu:
20 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).
Ủy quyền (theo mẫu, có công chứng)
Danh mục sản phẩm dịch vụ dự định đăng ký
Thời hạn đăng ký nhãn hiệu:
Từ 01 tuần đến 06 tháng (tùy thuộc vào số lượng thực tế các đơn đăng ký nhãn hiệu đang được xử lý).
Hiệu lực văn bằng: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

3. Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia
Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu:
20 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).
Ủy quyền (theo mẫu, có công chứng)
Danh mục sản phẩm dịch vụ dự định đăng ký
Thời hạn đăng ký nhãn hiệu:
04 tháng
Hiệu lực văn bằng: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

4. Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan
Tài liệu cần thiết:
15 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).
Giấy ủy quyền (theo mẫu do SB law cung cấp)
Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu
Thời hạn đăng ký: Từ 8 đến 10 tháng.

5.ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI HỒNG KÔNG
Tài liệu cần thiết:
20  mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8x8)
Giấy ủy quyền (do SB law cung cấp)
Danh mục sản phẩm dịch vụ
Thời gian đăng ký:
12 tháng

6. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Thái Lan
Tài liệu cần thiết:
20  mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8x8)
Giấy ủy quyền (do SB law cung cấp)
Danh mục sản phẩm dịch vụ
Thời gian đăng ký:
10 đến 14 tháng kể từ ngày nộp đơn

7. Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản
Tài liệu cần thiết:
20  mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8x8)
Giấy ủy quyền (do SB law cung cấp)
Danh mục sản phẩm dịch vụ
Thời gian đăng ký:

13 đến 15 tháng kể từ ngày nộp đơn

8. ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI HÀN QUỐC
Tài liệu cần thiết:
20  mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8x8)