Công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến nhập khẩu

Phụ gia thực phẩm là chất có hoặc không có giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thành phần thực phẩm trong quá trình chế biến,
 xử lý, bao gói, vận chuyển thực phẩm nhằm giữ nguyên hoặc cải thiện đặc tính nào đó của thực phẩm.

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là  chất được sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hoặc thành phần thực phẩm nhằm hoàn thiện công nghệ xử lý, chế biến thực phẩm. Chất hỗ trợ chế biến khác với Phụ gia thực phẩm, nó được dùng trong việc chế biến thực phẩm nhưng không trở thành 1 thành phần của thực phẩm mà sau đó ta phải loại nó ra.

1. Tư vấn trước khi công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến nhập khẩu:

-   Tư vấn pháp luật liên quan đến công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến nhập khẩu;
-   Tư vấn các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến;
-   Tư vấn hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng;
-   Đại diện lập hồ sơ và nộp hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến nhập khẩu trên Cục vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến nhập khẩu.

-   Giấy phép kinh doanh (02 bản sao y công chứng) – ngành nghề có chức năng sản xuất thực phẩm;
-   Giấy chứng nhận phân tích thành phần (Certificate Of Analysis – CA): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán Việt Nam – Trong CA phải nêu được 3 yếu tố: Cấu tạo thành phần; Chỉ tiêu hàm lượng kim loại; chỉ tiêu hàm lượng vị sinh;
-   Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate Of Free Sale): 02 bản chính hoặc sao y chứng thực Lãnh sự quán Việt Nam;
-   Nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ;
-   Mẫu sản phẩm.

3. Hiệu lực của giấy công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến.

-   Phiếu công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến nhập khẩu có giá trị 03 năm. Sau 03 trước khi giấy công bố hết hạn, thương nhân phải nộp hồ sơ xin gia hạn công bố.
-   Nơi nhận hồ sơ: Cục vệ sinh an toàn thực phẩm.