Gia hạn nhãn hiệu quốc tế có nguồn gốc Việt Nam

Khi chủ sở hữu Việt Nam đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài thụng qua Hệ thống Madrid, khi được bảo hộ, nhón hiệu cú thời hạn bảo hộ là 10 hoặc 20 năm kể từ ngày nộp đơn, để tiếp tục duy trỡ hiệu lực, chủ sở hữu nhón hiệu phải tiến hành gia hạn hiệu lực.

Thủ tục gia hạn hiệu lực đối với nhón hiệu quốc tế cú nguồn gốc Việt Nam cú sự khỏc biệt với nhón hiệu quốc gia.

Cụ thể, thủ tục được quy định như sau:

Trong thời hạn 06 tháng trước ngày kết thúc thời hạn hiệu lực của đăng ký quốc tế nhãn hiệu (20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước là thành viên Thoả ước Madrid, kể cả với nước đồng thời là thành viên Nghị định thư Madrid; 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đối với nước chỉ là thành viên Nghị định thư Madrid), chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa vụ nộp lệ phí gia hạn hiệu lực đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo thông báo của Văn phòng quốc tế.

Chủ sở hữu nhón hiệu quốc tế cú thể liờn hệ với luật sư hoặc đại diện sở hữu trớ tuệ cú uy tớn và kinh nghiệm để tiến hành thủ tục này tại Văn phũng quốc tế.