Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời hạn thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

1) Thủ tục pháp lý điều chỉnh dự án đầu tư:
Tùy thuộc vào dự án đầu tư, lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo diện đăng ký hoặc thẩm định điều chỉnh dự án đầu tư mà Công Ty Luật Hồng Đức có giải pháp tư vấn đầu tư nước ngoài cụ thể cho từng nhà đầu tư cụ thể.

a) Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư
Các dự án thuộc diện đăng ký điều chỉnh: Các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ trường hợp quy định phải thẩm tra dự án đầu tư.

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.

b) Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư

Các dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra điều chỉnh đầu tư: các dự án mà sau khi điều chỉnh về mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án có vốn đầu tư nước ngoài sau khi điều chỉnh thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư; dự án đầu tư trong nước mà sau khi điều chỉnh, dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với nội dung đã thẩm tra khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư; báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp.
2) Dịch vụ tư vấn luật đầu tư nước ngoài và tư vấn đầu tư nước ngoài
Tư vấn pháp luật cho nhà đầu tư nước ngoài về các nội dung cần điều chỉnh và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Đại diện tham gia đàm phán, thương lượng ký kết Điều lệ, hợp đồng liên doanh và các thỏa thuận khác giữa các nhà đầu tư.

Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.

Soạn thảo hồ sơ pháp lý điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Dịch thuật, công chứng các giấy tờ phục vụ cho hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Đăng ký cấp đổi con Dấu.

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty Luật YLLawyers Hong Duc sẽ tư vấn và giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu và hoàn tất các thủ tục hành chính theo quy định để thuê đất, thuê văn phòng, tư vấn pháp luật lao động và tuyển dụng, tư vấn chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng, giảm vốn, mở rộng phạm vi hoạt động; tư vấn thuế, tư vấn hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp kinh tế, lao động và dân sự, tư vấn sở hữu trí tuệ, soạn thảo nội qui, quy chế, thoả ước lao động tập thể, chuyển giao công nghệ; thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung công việc khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.
3) Thời gian thực hiện công việc:

Thời gian soạn thảo hồ sơ: 08-10 ngày kể từ ngày nhận đủ thông tin và tài liệu;

Thời gian dự kiến cấp giấy phép:

- Đối với trường hợp thuộc diện đăng ký đầu tư: dự kiến 15 - 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối với trường hợp thuộc diện thẩm tra đầu tư: dự kiến 35 - 40 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.