Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch. Ngày 23/8/2006 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch.


Quy định này quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý các loại mã số mã vạch có mã quốc gia của Việt Nam và việc quản lý sửdụng MSMV của nước ngoài.


Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhânViệt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có nhucầu sử dụng MSMV và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấpMSMV.