Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do để xuất khẩu mỹ phẩm

Mỹ phẩm sản xuất trong nước muốn xuất khẩu thì cá nhân, tổ chức (gọi chung là thương nhân) có sản phẩm mỹ phẩm trong nước phải xin cấp giấy phép lưu hành tự do sản phẩm mỹ phẩm.

Các bước thực hiện  như sau:

1.Thương nhân chuẩn bị hồ sơ:
-          Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS);
-          Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền cấp phiếu tiếp nhận.
-          Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

2.Công việc Topiclaw thực hiện:
-          Tư vấn hồ sơ cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm;
-          Tư vấn tính pháp lý các tài liệu Công bố sản phẩm mỹ phẩm trong nước;
-          Soạn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do;
-          Đại diện thương nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền.

Lưu ý:  - Sau khi thương nhân được cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thì mới xin được giấy phép lưu hành tự do mỹ phẩm (CFS) để xuất khẩu;

-          Thương nhân xuất khẩu phải đăng ký hồ sơ thương nhân tại Sở Y Tế nơi đặt cơ sở sản xuất mỹ phẩm;
-          Mỗi CFS được cấp cho 01 hoặc nhiều sản phẩm và có giá trị hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày cấp.