Trình tự xử lý tài chính trong giải thể công ty ngoài quốc doanh

Trình tự xử lý tài chính trong giải thể công ty ngoài quốc doanh được thể hiện như thế nào? Tôi có đọc trong luật doanh nghiệp điều 158 nhưng chỉ nêu là thanh toán các khoản nợ lương, BHXH, sau đó là trả thuế vào các khoản nợ khác của doanh nghiệp.

Để thực hiện việc giải thể doanh nghiệp. Trước tiên doanh nghiệp bạn phải triệu tập họp và ra thông báo, biên bản, quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp. Lên danh sách chủ nợ và các khoản nợ đối với các tổ chức, cá nhân. Doanh nghiệp bạn phải thông báo và đăng công bố giải thể để các chủ nợ đến giải quyết công nợ. Doanh nghiệp bạn liên hệ với cơ quan quản lý thuế để hoàn tất các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế với nhà nước thì cơ quan thuế sẽ ra quyết định đóng mã số thuế của doanh nghiệp bạn.