Vừa tạo một project mới teng trên sourceforce.net

Đang chuẩn bị upload các loại code của JamCMS lên trên Sourceforce.net tại địa chỉ sau:
https://sourceforge.net/projects/openjamcms/

Mọi người ghé qua ủng hộ nhé ....