Bảo vệ và phát triển nhãn hiệu tập thể tại Việt Nam

Việt Nam là quốc gia có rất nhiều các sản phẩm nổi tiếng gắn liền với vùng, miền và địa phương như gốm Bát Rràng, sứ Bình Dương, quế Trà Bồng…

Để các sản phẩm này thực sự mang lại những nguồn lợi cho người dân, chính quyền địa phương ở những nơi này đã tiến hành đăng ký các sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu tập thể.

Tuy nhiên, quá trình hình thành và đăng ký nhãn hiệu tập thể đang đặt ra những vấn đề khó khăn, ảnh hưởng tới thương hiệu và uy tín của các sản phẩm địa phương, điển hình gần đây nhất là sản phẩm sữa Ba Vì.

Thực hiện chương trình sở hữu trí tuệ của Đài Truyền Hình Vĩnh Long, luật sư Nguyễn Tiến Hòa, giám đốc TopicLaw Sài Gòn sẽ có trao đổi về vấn để bảo vệ và phát triển nhãn hiệu tập thể tại Việt Nam hiện nay.