Các trường hợp phải công bố mới hoặc bổ sung Phiếu công bố mỹ phẩm

Theo quy định tại Điều 9 thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 quy định về quản lý mỹ phẩm thì khi sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp Phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm mà có những sự thay đổi về nội dung phiếu công bố mỹ phẩm thì phải thực hiện hoặc công bố mới lại hoặc phải làm đơn đề nghị cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền bổ sung theo quy định pháp luật.

TT Nội dung thay đổi Công bố mỹ phẩm
1 Thay đỗi nhãn hàng; Công bố mới
2 Thay đổi tên sản phẩm; Công bố mới
3 Thay đổi tên công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Công bố mới
4 Thay đổi dạng sản phẩm; Công bố mới
5 Thay đổi mục đích sử dụng; Công bố mới
6 Thay đổi công thức; Công bố mới
7 Thay đổi nhà sản xuất hoặc đóng gói bao gồm tên hoặc địa chỉ; Công bố mới
8 Thay đổi dạng trình bày của sản phẩm; Bổ sung
9 Tên hoạc địa chỉ công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư; Bổ sung
10 Tên hoặc địa chỉ công ty nhập khẩu; Bổ sung
11 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty; Bổ sung
12 Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm. Bổ sung, nhưng không áp dụng nếu như thông tin cần thiết không được đề cập đến trong Phiếu công bố.