Thông tin cần biết về Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm

Tổ chức, cá nhân muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF-Product Infomation File) lưu giữ lại tại địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Nội dung Hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các phần sau:

Phần 1: Tài liệu hành chính và tóm tắt về sản phẩm.
-    Tài liệu chính: bản sao phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có số tiếp nhận của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền; giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm hoặc thư thỏa thuận liên quan; giấy chứng nhận lưu hàh tự do CFS đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu; bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư của tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường; các thành phần hoặc tỷ lệ phần trăm của tất cả các thành phần trong công thức.
-    Nhãn và thông tin nhãn sản phẩm, kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng (nếu có).
-    Công bố về sản xuất: Công bố của nhà sản xuất về việc sản phẩm được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn, nguyên tắc Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm của Hiệp hội các nước Đông Nam Á hoặc tương đương; hệ thống ghi số lô/mã sản phẩm.
-    Đánh giá an toàn sản phẩm mỹ phẩm.
-    Tài liệu thuyết minh tính năng công dụng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm.
-    Tóm tắt những tác dụng  không mong muốn trên người (nếu có).
Phần 2: Chất lượng của nguyên liệu:
-    Tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm nguyên liệu; đối với thành phần hương liệu ghi rõ tên và mã số hương liệu, tên và địa chỉ nhà cung cấp, cam kết phù hợp với hướng dẫn của Hiệp hội hương liệu Quốc Tế.
-    Dữ liệu an toàn của nguyên liệu dựa trên thông tin từ  nhà cung cấp hoặc những dữ liệu đã được công bố.

Phần 3: Chất lượng thành phẩm:

-    Công thức của sản phẩm;
-    Sản xuất: thông tin chi tiết về nhà sản xuất, tóm tắt quy trình sản xuất;
-    Tiêu chuẩn và phương pháp thử của thành phẩm;
-    Báo cáo tóm tắt về độ ổn định của sản phẩm.

Phần 4: An toàn và hiệu quả:
-    Đánh giá tính an toàn: báo cáo đánh giá về tính an toàn trên người của thành phẩm dựa theo công thức cấu tạo, cấu trúc hóa học của thành phần và ngưỡng gây hại có tên và chữ ký của đánh giá viên;
-    Sơ yếu lý lịch của đánh giá viên về tính an toàn của sản phẩm;
-    Báo cáo mới nhất về tác dụng không mong muốn (nếu có);
-    Tài liệu thuyết minh về tính năng, công dụng của sản phẩm công bố trên bao bì sản phẩm.