Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Tôi muốn hỏi, công ty cổ phần mà các cổ đông khác chỉ góp vốn chứ không biết gì về việc kinh doanh. Khi giám đốc công ty (đồng thời là chủ tục hội đồng cổ đông) qua đời, thủ tục giải thể công ty như thế nào khi công ty đang trong trường hợp làm ăn lỗ.

Thủ tục hành chính về giải thể thực sự không đơn giản, nếu bạn không biết thì tốt nhất nên nhờ dịch vụ làm sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên tôi cũng giải thích trình tự để bạn hiểu gồm các loại giấy tờ cơ bản và quá trình thực hiên cơ bản như sau:

Ra thông báo giải thể gởi cho các ban ngành liên quan, các chủ nơ, các con nợ, công nhân-người lao động, cơ quan thuế, sở kế hoạch, công an hành chính khác dấu....

- Trước hết bạn phải hoàn thành việc nộp thuế, báo cáo thuế đến thời điểm giải thể (bao gồm cả quyết toán năm) dù chưa hết năm.
- gởi công văn quyết định của các cổ dông về việc chấp thuân cổ đông kế thừa, các biên bản liên quan việc cử người thực hiện việc giải thể.
- Công văn xác nhận trách nhiệm pháp lý, đăng báo giải thể ....
Khoản 12 loại giấy tờ
Gởi đến thuế xin khóa mã số thuế.

khoản 2-6 tháng tùy cơ quan thuế sẽ có kết quả chấp thuận khóa mã số thuế và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Lúc này nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch và công an trả dấu.
Sau khi trả dấu liên hệ Sở kế hoạch để nhận công văn chấp thuận giải thể. xem như hoan thành