Xử lý tổn thất khi giải thể công ty cổ phần

Tôi đang công tác tại một công ty cổ phần A được thành lập tháng 6/2007. Công ty cổ phần A được thành lập để thực hiện đầu tư dự án X, quá trình đầu tư xây dựng dự án A không thực hiện được bởi nhiều nguyên nhân. Đến nay tháng 11/2012 đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần A nhất trí giải thể công ty cổ phần A. Từ khi thành lập đến nay chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang là 9,6 tỷ đồng (số liệu đã được kiểm toán), tôi đang rất khó khăn khi giải quyết tổn thất của 9,6 tỷ đồng. Rất mong các luật sư tư vấn việc giải quyết tổn thất theo văn bản quy định pháp luật nào và cụ thể ra sao. Luật sư liên hệ với tôi theo số điện thoại 0977574699; 0948878198, xin cãm ơn nhiều, chờ mong tin.

Thông tin thêm:

Công ty cổ phần A có 4 cổ đông sáng lập và một số cổ đông thường, vốn điều lệ là 72 tỷ đồng, cổ đông sáng lập 1 đăng ký 25% vốn điều lệ, đã nộp 10% là 1,8 tỷ đồng; cổ đông sáng lập 2 đăng ký 10% vốn điều lệ đã nộp là 8 tỷ đồng; cổ đông sáng lập 3 đăng ký 20% vốn điều lệ đã nộp 10% vốn đăng ký là 1,44 tỷ đồng; cổ đông sáng lập 4 đăng ký 25% vốn điều lệ đã nộp 20% vốn đăng ký là 3,6 tỷ đồng; còn lại là cổ đông thường và họ đã nộp có người 10% có người 20% số vốn đã đăng ký; tài sản đầu tư dở dang là mặt bằng nhà máy; nợ phải thu = không; nợ phải trả là 300 triệu đồng; tiền mặt tiền gửi là 800 triệu.