Thủ tục tạm ngừng kinh doanh và giải thể công ty TNHH

Trường hợp Công ty muốn ngừng hoạt động thì bạn làm Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo mẫu tại phụ lục III-12 Thông tư14/2010/TT-BKH của Bộ kế hoạch và đầu tư ngày 04/6/2010 gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp bạn đóng trụ sở chính.

Sau khi nhận Thông báo, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ xác nhận doanh nghiệp bạn có  tạm ngừng hoạt động theo thời hạn trong Thông báo.

Đối với giải thể thì trình tục thủ tục gồm các bước sau đây:

Khóa mã số thuế tại cơ quan thuế:
Trả con dấu tại cơ quan Công an
Trả giấy chứng nhận kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh
Công ty bạn phải ban hành:

Quyết định chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp (giải thể)
Biên bản họp của chủ sở hữu (nếu thành viên là tổ chức)
Thông báo chấm dứt hoạt động đến cơ quan thuế (để khóa MST); đến cơ quan công an (để trả con dấu) và đến Phòng đăng ký kinh doanh (để trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh )