Điều lệ thành lập doanh nghiệp

Là một bộ hồ sơ xuất trình cho cơ quan Chính phủ nhằm làm tài liệu dẫn chứng hợp pháp cho sự thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra còn gọi là Corporate Charter.

Ở Mỹ bộ hồ sơ được nộp cho cơ quan quản lý của Bang. Sau khi đã duyệt tài liệu, Bang sẽ cấp cho doanh nghiệp 1 chứng chỉ thành lập; từ đó bộ tài liệu đem nộp và chứng chỉ được cấp sẽ trở thành Điều lệ thành lập doanh nghiệp và chứng minh cho sự tồn tại hợp pháp của doanh nghiệp. Bản Điều lệ doanh nghiệp bao gồm những thông tin như: tên doanh nghiệp, mục đích thành lập, lượng cổ phiếu phát hành, số lượng và các thông tin khác về (các) Giám đốc của doanh nghiệp. Quyền hạn và trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ được quy định trong luật và theo các điều khoản của bản Điều lệ.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ, khi quyết định thành lập, một trong những bước đầu tiên là phải điền vào các điều khoản thành lập ( hay còn gọi là Điều lệ thành lập, chứng chỉ thành lập doanh nghiệp, hay điều khoản tổ chức) tại văn phòng Secretary of State hoặc tại Phòng Thương mại. Một công ty có thể điền vào bản điều lệ thành lập tại bang nó hoạt động hoặc bất cứ bang nào.

Ở hầu hết các bang, văn phòng Secretary of State có thể cung cấp các mẫu để trống. Ở một số bang khác không có các mẫu điền sẵn vì vậy doanh nghiệp phải tự thiết kế lấy bản Điều lệ của công ty mình. Mặc dù vậy nhưng doanh nghiệp vẫn có thể tham khảo các hướng dẫn hoặc các mẫu), hoặc cũng có thể thuê luật sư để thực hiện việc này.

Thông thường, bản Điều lệ thành lập gồm những mục sau:

 1- Tên doanh nghiệp
 2- Cá nhân đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp. Thông thường là Chủ tịch hoặc Giám  đốc. Tất cả các tài liệu và thông báo của cơ quan Pháp luật sẽ được gửi đến cho người đại diện
 3- Mục đích thành lập doanh nghiệp
 4- Thời gian hoạt động của doanh nghiệp. Thường được đăng ký vô thời hạn hoặc vĩnh viễn
 5- Số cổ phiếu được phép phát hành, số cổ phiếu đã phát hành và phân loại cổ phần của doanh nghiệp. Các yêu cầu này cũng khác nhau giữa các bang ở Mỹ. Có thể doanh nghiệp bị yêu cầu phải kê khai tất cả các cổ phiếu được phép phát hành, số cố phiếu thực tế phát hành, loại cổ phần phát hành (phổ thông, ưu đãi, hay cả 2).
 6- Các Giám đốc của doanh nghiệp và địa chỉ của họ
 7- Tên và địa chỉ của Hội viên: Mục này doanh nghiệp phải điền tên của những cá nhân sáng lập nên doanh nghiệp và chuẩn bị các điều khoản trong bản Điều lệ thành lập như Luật sư, Giám đốc hay chủ sở hữu doanh nghiệp
 8- Giá trị tài sản ước tính và tổng thu nhập ước tính.

Khi bản điều lệ được hoàn tất, doanh nghiệp sẽ gửi đến văn phòng Secretary of State hoặc Phòng Thương mại nơi mà doanh nghiệp hoạt động. Doanh nghiệp sẽ phải gửi kèm cả phí hồ sơ hoặc thuế doanh nghiệp dựa trên giá trị cổ phần, v.v.

Khi các điều khoản được gửi lại cho doanh nghiệp sau khi đã được phê duyệt bởi Bộ trưởng thì doanh nghiệp phải nộp bản điều lệ đó cho văn phòng Recorder of Deeds (Phòng lưu trữ hồ sơ) nơi mà doanh nghiệp hoạt động. Cuối cùng các điều khoản sẽ trở thành Điều lệ của doanh nghiệp và trở thành thông tin công cộng.