Đơn giản thủ tục phòng cháy, chữa cháy

Từ ngày 15-7, trước khi đưa cơ sở phòng cháy chữa cháy (PCCC) vào hoạt động, thay vì phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, người đứng đầu cơ sở hoặc chủ phương tiện chỉ cần có văn bản thông báo cam kết với cơ quan cảnh sát PCCC về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về PCCC; đồng thời, gửi kèm theo các giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC.


Đây là nội dung trong Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22-5-2012 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ - quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.