Thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài: tài sản chứng khoán phải đạt 300 triệu USD

Dự thảo Quy chế hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam vừa được Bộ Tài chính hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện giá trị thị trường của phần tài sản là chứng khoán mà doanh nghiệp đang quản lý tối thiểu phải đạt 300 triệu đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, nếu muốn thành lập chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp phải có tổng vốn điều lệ của các quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán mà doanh nghiệp đang quản lý đạt tối thiểu 500 triệu đô la Mỹ.

Theo quy định tại dự thảo, trước thời điểm Việt Nam thực hiện việc mở cửa thị trường dịch vụ chứng khoán theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chỉ được phép cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho nhà đầu tư nước ngoài như: quản lý quỹ đầu tư 100% vốn huy động từ nhà đầu tư nước ngoài, quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài.

Mỗi nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng Việt Nam tại một tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Mỗi nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ được phép mở một tài khoản lưu ký chứng khoán và mọi bút toán thanh toán đều phải được thực hiện qua tài khoản này.

Cũng theo dự thảo này, công ty quản lý quỹ có vốn góp nước ngoài được chuyển đổi thành công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài. Bên cạnh đó, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài sẽ được thực hiện việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất và mua lại. Riêng chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài chỉ được thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khi được công ty quản lý quỹ mẹ ủy quyền và cấp vốn để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần đó.