Thủ tục xóa tên xí nghiệp thuộc công ty

Công ty em có mấy xí nghiệp sản xuất trực thuộc nhưng hiện tại không còn hoạt động nữa. Vì vậy công ty muốn xóa tên các xí nghiệp này. Vậy luật sư có thể tư vấn cho em thủ tục để xóa tên các xí nghiệp đó được không

Công ty bạn muốn xóa tên các xí nghiệp sản xuất trực thuộc hiện tại không còn hoạt động nữa thì nên tiến hành thủ tục giải thể các xĩ nghiệp này.

Rất tiếc luật sư không có đủ thông tin của công ty bạn để tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể hỏi tiếp tôi sẽ tư vấn.

Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt địa điểm kinh doanh, kèm theo Thông báo phải có Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, nhập thông tin vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và xóa địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bạn tham khảo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.